Jaké postavení mají vlastníci dluhopisů a směnek v insolvenčním řízení?

30.1.2023 Tým Money Advocate z.s

Jaké postavení mají vlastníci dluhopisů a směnek v insolvenčním řízení?

Mnoho vlastníků dluhopisů či směnek má zcela nerealistická očekávání ohledně svého postavení jako věřitele v případném insolvenčním řízení. Domnívají se, že jako vlastníci cenných papírů budou mít v insolvenčním řízení přednostní postavení, a jejich šance na uspokojení bude tím pádem vyšší. Taková představa je bohužel mylná.

Vlastníci cenných papírů mají stejné postavení jako ostatní věřitelé

Privilegované postavení mají v insolvenčním řízení v zásadě pouze tzv. zajištění věřitelé, tj. věřitelé, jejichž pohledávka je zajištěna některým ze zajišťovacích prostředků předvídaných zákonem (např. zástavním právem, zajišťovacím převodem práva, atd.). To však není případ vlastníků dluhopisů či směnek. Vlastníci těchto cenných papírů tak mají naprosto stejné (neprivilegované) postavení jako ostatní věřitelé a výtěžek zpeněžení insolvenčního řízení obdrží v poměrné výši spolu s ostatními nezajištěnými věřiteli.

Pokud Vám tedy bude emitent tvrdit, že pro případ insolvence budou vlastníci jeho dluhopisů či směnek v bezpečí, protože své peníze dostanou přednostně, dejte si pozor, není to pravda.

S podřízenými dluhopisy jsou klienti až poslední na řadě

V ještě horší situaci jsou vlastníci tzv. podřízených dluhopisů. To je speciální druh dluhopisů, který sice zpravidla investorům nabízí vyšší výnos, ale v případě, že emitent skončí v úpadku, ocitne se investor se svou pohledávkou z tohoto dluhopisu až na samém konci řady pro uspokojení. Pohledávky z podřízených dluhopisů jsou totiž uspokojovány až po všech ostatních nepodřízených závazcích emitenta.

Než si investor podřízený dluhopis pořídí, měl by si proto velmi dobře rozmyslet, zda je pro něj takové riziko akceptovatelné. Je totiž možné, že v případě insolvence nedostane na svou pohledávku ani korunu.

Zajištěné dluhopisy

Dluhopisy mohou být emitentem vydávány i jako tzv. zajištěné. Závazky z dluhopisů se typicky zajišťují prostřednictvím ručení ve formě ručitelského prohlášení vlastníků emitenta či třetích osob, zástavním právem k movitým či nemovitým věcem, směnečným zajištěním, apod.

Pokud jsou dluhopisy zajištěny, neměl by jejich vlastník na toto zajištění zapomenout a v rámci insolvenčního řízení se ho dovolat. Pokud jsou dluhopisy zajištěny např. výše zmiňovaným ručitelským prohlášením třetí osoby, má věřitel možnost se uhrazení pohledávky domáhat nejen v insolvenčním řízení vůči emitentovi, ale rovněž vůči tomuto ručiteli.

Apelujte na klienty, ať nikdy neztratí originál cenného papíru

Pokud klientům zprostředkujete koupi jakéhokoliv cenného papíru, ať už se jedná o dluhopis či směnku, apelujte na ně, ať si ho pečlivě uschovají. Pohledávku vyplývající z tohoto cenného papíru mohou totiž účinně vymáhat, pouze jsou-li schopni předložit jeho originál. Nestačí jeho sken ani kopie. Je tomu tak z důvodu zvláštního právního charakteru cenného papíru, kdy pohledávka je s touto listinou pevně spojena a bez předložení originálu cenného papíru ji nelze uplatnit a prokázat.

Pravidelně se setkáváme se situací, kdy klient sice investoval nemalou částku do pořízení korporátních dluhopisů, ale v rámci insolvenčního řízení není schopen originály těchto dluhopisů předložit, protože je např. v průběhu času ztratil. To má za následek, že insolvenční správce jeho přihlášenou pohledávku zpravidla popře (tj. neuzná), což může mít pro věřitele fatální následky. Originály svých cenných papírů by proto klienti měli mít vždy pečlivě uschované.