Growing Way

dubna 6, 2022

 V úterý 22.3.2022 se konalo 4. jednání prozatímního věřitelského výboru.

Insolvenční správce informoval členy věřitelského výboru, že přezkumné jednání bude z důvodu vysokého množství přihlášených pohledávek a po dohodě s insolvenčním soudem rozděleno do dvou termínů.

V plánovaném termínu dne 12.4. 2022 bude přezkoumána přibližně polovina přihlášených pohledávek s tím, že zbylá část přihlášených pohledávek bude přezkoumána v dalším termínu přezkumného jednání, a to dne 19.5.2022.

Schůze věřitelů původně plánovaná na 12.4.2022 bude s ohledem na rozdělení přezkumného jednání do dvou termínů zrušena a bude se nově konat až po druhé části přezkumného jednání, tedy dne 19.5.2022.

Podstatnou informací je, že insolvenční správce sepsal do soupisu majetkové podstaty peněžní prostředky ve výši cca. 853 mil. Kč nacházející se na bankovních účtech společnosti.

Dále do majetkové podstaty náleží pohledávka za poddlužníkem panem Janatou v celkové výši 316.130.000, – Kč, z čehož se na příslušných bankovních účtech zatím podařilo reálně dohledat peněžní prostředky ve výši cca. 73 mil. Kč a dále movitý majetek.

Sepis majetku do majetkové podstaty zjednodušeně řečeno znamená, že insolvenční správce je jedinou osobou, která s ním může disponovat, tedy je oprávněn jej zpeněžit, vymáhat a zpeněžit pohledávky a peněžní prostředky  rozdělit  mezi věřitele.

 

Na věřitelském výboru se dále diskutovalo o zajištění některých movitých věci a peněžních prostředků na účtech společnosti ze strany orgánu činných v trestním řízení. Vzhledem k sepisu majetku do majetkové podstaty podal insolvenční správce žádost Vrchnímu zastupitelství v Olomouci – pobočka v Ostravě, aby zrušil zajištění těchto věci a peněz. Vrchní státní zastupitelství následně žádosti vyhovělo. Pokud nebude ze strany Nejvyššího státního zastupitelství toto rozhodnutí revidováno, pak budou uspokojovány pohledávky věřitelů v rámci řízení insolvenčního.

Upozorňujeme věřitele, že soud z kapacitních důvodů a zajištění zásady rychlosti a ekonomiky řízení  vyzval přihlášené věřitele, aby bez prodlení oznámili soudu, zda se nařízeného přezkumného jednání a schůze věřitelů hodlají osobně účastnit.

Soud v této souvislosti upozorňuje věřitele, že účast na obou těchto jednáních není povinná a že věřitelé nemají nárok na náhradu nákladů, které jim v souvislosti s účastí na přezkumném jednání a schůzi věřitelů vzniknou. Protokol o konání přezkumného jednání a ze schůze věřitelů bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku a z jejich průběhu bude rovněž pořízen zvukový záznam, který je možno si vyžádat v informačním centru soudu.

Věřitelé svůj zájem účastnit se osobně jednání mohou bez prodlení, nejpozději však do 7. 4. 2022, avizovat soudu na e-mailovou adresu podatelna.slezska@msoud.pha.justice.cz (uvedením jména příjmení a čísla přihlášky dle insolvenčního rejstříku v oddíle P – např. „věřitel: jméno a příjmení, přihláška P 500 – účastním se“) nebo písemným podáním adresovaným soudu ke sp. zn. MSPH 89 INS 19990/2021.

Kauza:

Growing Way
picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy