Jaké má zakladatel možnosti, když se při správě svěřenského fondu něco nepovedlo?

listopadu 15, 2023

Zakladatel po vyčlenění majetku do svěřenského fondu již nemá přímý vliv na tento majetek a je odkázán na to, že správce bude plnit všechny své povinnosti. Co můžete dělat, jako zakladatel svěřenského fondu, když máte pocit, že správce nespravuje majetek dle statutu, nebo dokonce nejedná s péčí řádného hospodáře?

Odvolání  správce:

Jako zakladatel  svěřenského fondu máte právo odvolat správce svěřenského fondu. V takovém případě však potřebujete jmenovat nového správce, který by měl převzít správu majetku. Je nutné tuto změnu zapsat do Evidence svěřenských fondů.

Jmenování nového správce fondu:

Nový správce je vázán původním statutem fondu a je povinen zjistit aktuální hodnotu majetku fondu, prověřit a převzít veškeré smluvní vztahy a je samozřejmě také vázán povinností péče řádného hospodáře. Nový správce by měl nechat provést právní posouzení situace. Na základě informací získaných z právního posouzení a konzultace s odborníkem by nový správce mohl přijmout opatření k nápravě situace. Pokud je to nezbytné, nový správce by měl zvážit právní kroky proti původnímu správci.

Soudní řízení:

Zakladatel může podat žalobu u soudu, aby dosáhl odstranění správce nebo získal soudní rozhodnutí, které nutí správce k nápravě situace.

Ustanovení náhradního správce:

Ve svěřenském fondu může být zakotveno ustanovení o možnosti jmenování náhradního správce, který nahradil stávajícího správce v případě jeho nedostatečného plnění povinností.

Dozor a dohled:

Některé právní systémy mohou umožňovat dozor nebo dohled nad svěřenským fondem, například pomocí instituce nebo osoby, která má pravomoc monitorovat činnost správce a zasahovat v případě potřeby.

Přenos majetku na jiný svěřenský fond:

V některých případech je možné přenést majetek ze svěřenského fondu, který je spravován nesprávně na jiný svěřenský fond s jiným správcem.

Smluvní pokuty a odpovědnost:

Smlouva nebo dokument založení svěřenského fondu může obsahovat ustanovení o smluvních pokutách nebo odpovědnosti správce za nedodržení svých povinností.

Je však důležité poznamenat, že konkrétní možnosti a postupy budou záviset na konkrétní právní úpravě a na obsahu dokumentů zakládajících svěřenský fond. V případě potřeby by měl zakladatel konzultovat s právním odborníkem, který má znalosti o místním právu a právní úpravu týkající se svěřenských fondů.

Jaké jsou vlastně povinnosti správce svěřenského fondu, které musí plnit při správě svěřeného majetku?

Správce má povinnost řádně pečovat o majetek svěřenského fondu. To zahrnuje účelné investování, sledování finančního vývoje a obecnou péči o aktiva fondu.

Dodržování dokumentu založení:

Správce musí dodržovat ustanovení dokumentu založení svěřenského fondu. Tento dokument obsahuje podmínky a instrukce od zakladatele, včetně určení obmyšlených osob a způsobu nakládání s majetkem fondu.

Fungování ve prospěch obmyšlených:

Správce je povinen jednat ve prospěch obmyšlených svěřenského fondu, což jsou osoby, pro které byl fond zřízen. Jeho rozhodnutí by měla být v souladu s jejich zájmy.

Věrnost a poctivost:

Správce má povinnost jednat s věrností, poctivostí a v souladu s právem při plnění svých povinností.

Informování obmyšlených:

Správce může být povinen pravidelně informovat obmyšlené o stavu fondu, jeho finanční situaci a dalších relevantních informací.

Sledování změn v právním prostředí:

Správce by měl sledovat změny v místním a mezinárodním právním prostředí, které by mohly ovlivnit svěřenský fond, a přizpůsobit své jednání v souladu s těmito změnami.

Vedení účetnictví a záznamů:

Správce musí vést přesné účetnictví a záznamy o činnostech fondu a na vyžádání je předložit beneficientům.

Příprava přiznání:

Správce je povinen připravit a podat daňovou přiznání za svěřenský fond v souladu s místními daňovými předpisy.

picture

Nejnovější příspěvky

Kauzy